Thạch cao nhũ vàng

Phào thạch cao nhũ vàng, chỉ thạch cao nhũ vàng, hoa đèn thạch cao nhũ vàng, phù điêu thạch cao nhũ vàng,...